Polityka przeciw niewolnictwu i handlu ludźmi

Deklaracja

 • Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem i naruszeniem podstawowych praw człowieka. Przybiera różne formy, takie jak niewolnictwo, poddaństwo, przymusowa i obowiązkowa praca oraz handel ludźmi, z których wszystkie mają wspólną cechę pozbawienia wolności osoby przez inną osobę w celu jej wykorzystania do celów osobistych lub komercyjnych. Stosujemy podejście „zero tolerancji” do współczesnego niewolnictwa i zobowiązujemy się postępować etycznie i uczciwie we wszystkich naszych relacjach i związkach biznesowych, a także wdrażać i egzekwować skuteczne systemy i kontrole, aby upewnić się, że współczesne niewolnictwo nie ma miejsca w naszym biznesie oraz w całym naszym łańcuchu dostaw. 
 • Dążymy również do zapewnienia przejrzystości w naszym biznesie i podejściu do walki z problemem współczesnego niewolnictwa na przestrzeni całego łańcucha dostaw, zgodnie z obowiązkami dotyczącymi ujawniania informacji w ramach ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku. Oczekujemy takich samych wysokich standardów od wszystkich naszych kontrahentów, dostawców i innych partnerów biznesowych, a także – w ramach naszych procesów zawierania umów – zawieramy konkretne zakazy stosowania przymusowego, obowiązkowego lub nielegalnego zatrudnienia lub wykorzystywania kogokolwiek, kto jest przetrzymywany w niewoli lub poddaństwie, zarówno dorosłych i dzieci, i oczekujemy, że nasi dostawcy będą wymagać od własnych dostawców takich samych, wysokich standardów.  
 • Niniejsza polityka dotyczy wszystkich osób pracujących dla nas lub w naszym imieniu w dowolnym charakterze, w tym pracowników na wszystkich poziomach, dyrektorów, urzędników, pracowników agentów, oddelegowanych pracowników, wolontariuszy, stażystów, agentów, kontraktorów, zewnętrznych konsultantów, przedstawicieli stron trzecich i partnerów biznesowych. 
 • Niniejsza polityka nie stanowi żadnej części umowy o pracę pracownika i mamy prawo zmienić ją w dowolnym czasie. 

Odpowiedzialność za politykę

 • Dyrektor Zarządzający ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że polityka ta jest zgodna z naszymi zobowiązaniami prawnymi i etycznymi, oraz że każde z nich, które pozostają pod naszą kontrolą są z nią zgodne.
 • Dyrektor Zarządzający ponosi główną, codzienną odpowiedzialność za wdrażanie tej polityki, monitorowanie jej użycia i efektywności, zajmowanie się wszelkimi zapytaniami w jej kwestii oraz audyt systemów i procedur w celu zapewnienia, że są one efektowne w przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu. 
 • Kierownictwo na wszystkich szczeblach jest odpowiedzialne za upewnienie się, że ci, którzy są im podlegli rozumieją i stosują się do zasad tej polityki i otrzymują odpowiednie i regularne szkolenia w tym temacie oraz w kwestii współczesnego niewolnictwa w łańcuchu dostaw. 
 • Zachęcamy do komentowania niniejszej polityki i przedstawienia sugestii sposobów, w jaki można ją ulepszyć. Komentarze, sugestie i zapytania są mile widziane i powinny być adresowane do Menadżera ds. Zgodności. 

Zgodność z polityką

 •  Musisz upewnić się, że rozumiesz zasady niniejszej polityki i się do nich stosujesz. 
 • Prewencja, wykrywanie i zgłaszanie współczesnego niewolnictwa w którejkolwiek części biznesu lub łańcuchu dostaw to odpowiedzialność wszystkich tych, którzy pracują dla nas lub są pod naszą kontrolą. Wymagamy, abyś unikał wszelkich działań, które mogą prowadzić do naruszenia tych zasad lub sugerować ich naruszenie. 
 • Musisz natychmiast poinformować swojego bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Zarządzającego lub poufną infolinię, jeśli podejrzewasz, że doszło do konfliktu z zasadami niniejszej polityki lub takowy może zaistnieć w przyszłości. 
 • Zachęcamy do zgłaszania wątpliwości na temat jakichkolwiek problemów lub podejrzeń związanych ze współczesnym niewolnictwem w którejkolwiek części naszego biznesu lub łańcuchu dostaw któregokolwiek dostawcy na jakimkolwiek poziomie i na jak najwcześniejszym etapie. 
 • Jeśli jesteś przekonany/a lub podejrzewasz, że doszło do naruszenia tych zasad lub takie naruszenie może zaistnieć, musisz natychmiast poinformować swojego bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Zarządzającego, lub zgłosić je zgodnie z naszą Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości tak szybko, jak to tylko możliwe. Powinieneś wiedzieć, że tam, gdzie jest to odpowiednie, a także z myślą o dobrobycie lokalnych pracowników jako priorytet, będziemy wspierać i udzielimy wskazówek naszym dostawcom, aby pomóc im w zaadresowaniu praktyk przymusu, nadużyć i wyzysku w pracy w ich własnych przedsiębiorstwach oraz łańcuchach dostaw. 
 • Jeśli nie masz pewności, czy konkretny czyn, ogólne traktowanie pracowników lub też warunki pracy w obrębie jakiegokolwiek poziomu naszego łańcucha dostaw stanowią jedną z różnych form współczesnego niewolnictwa, przedyskutuj to ze swoim bezpośrednim przełożonym lub Dyrektorem Zarządzającym, lub poprzez poufną infolinię. 
 • Staramy się zachęcać do otwartości i wesprzemy każdego, kto w dobrej wierze zgłosi prawdziwe problemy dotyczące tej polityki, nawet jeśli okaże się, że taka osoba się myli. Zobowiązujemy się dopilnować, aby nikt nie doznał żadnego krzywdzącego traktowania w wyniku zgłoszenia w dobrej wierze swoich podejrzeń, że współczesne niewolnictwo w jakiejkolwiek formie ma miejsce w którejkolwiek części naszego biznesu lub łańcucha dostaw. Krzywdzące traktowanie obejmuje zwolnienia z pracy, akcję dyscyplinarną, groźby lub inne niekorzystne traktowanie związane ze zgłoszeniem wątpliwości. Jeśli jesteś przekonany/a, że doświadczyłeś/-aś takiego traktowania, powinieneś/powinnaś natychmiast poinformować o tym Kierownika ds. Zgodności. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, a Ty jesteś pracownikiem, powinieneś/powinnaś zgłosić ją oficjalnie korzystając z naszej Procedury Składania Skarg, którą można znaleźć w Biurze Głównym. 

Komunikacja i świadomość niniejszej polityki

 • Szkolenie dotyczące tej polityki i ryzyka, na jakie nasza firma jest narażona ze strony współczesnego niewolnictwa w łańcuchach dostaw stanowi część procesu integracji zawodowej dla wszystkich osób, które u nas pracują, a regularne szkolenia będą organizowane w razie zaistniałej potrzeby. 
 • Nasze podejście zerowej tolerancji do współczesnego niewolnictwa musi być komunikowane do wszystkich dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych na początku naszej relacji biznesowej z nimi i utrwalone później w stosowny sposób. 

Naruszenie niniejszej polityki

 • Pracownik, który naruszą niniejszą politykę spotka się z postępowaniem dyscyplinarnym, które może skutkować zwolnieniem za niewłaściwe zachowanie lub poważne nadużycie. 
 • Możemy zakończyć nasze relacje z osobami lub organizacjami pracującymi w naszym imieniu, jeśli naruszą one niniejsze zasady.